VÝROČNÍ ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ZA ROK 2020

gkzu

Rádi bychom Vám sdíleli Výroční zprávu o životním prostředí za rok 2020 Ochrana životního prostředí je jedním z pilířů udržitelného rozvoje naší společnosti.

LÍDE

SAFINA, a.s. měla v roce 2020 průměrně 187 zaměstnanců. Vedle nezbytných znalostí o environmentálních aspektech společnosti, havarijním plánování a bezpečném způsobu nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi mimo jiné systematicky zvyšujeme povědomí zaměstnanců o třídění odpadů, vydáváme pro zaměstnance zvláštní manuály a participujeme na projektu Zodpovědná firma. Pro rok 2021 jsou nad uvedený rámec zejména pro administrativní úseky připravovány Programy environmentálního managmentu zaměřené na předcházení vzniku odpadů, a to jak pro systematické kompostování bioodpadu rostlinného původu přímo v areálu společnosti, tak pro optimalizaci spotřeby papíru při tisku. Velice si ceníme každého člena našeho týmu a vnímáme individuální odpovědnost a příspěvek k ochraně životního prostředí jako hodnotu, která přináší prospěch v celospolečenském měřítku.

BEZPEČNOST A OCHRANA TDRAVÍ PŘI PRÁCI

Ve společnosti SAFINA a.s. se nadále daří snižovat počet pracovních úrazů. V roce 2020 jsme zaznamenali pět úrazů, přičemž pouze tři si vyžádaly pracovní neschopnost delší než 3 dny. Nedošlo ke smrtelnému úrazu a ani nebyla registrována žádná nemoc z povolání.

OD RECYKLACE AŽ PO APLIKACE

Hlavním přínosem společnosti SAFINA, a.s. pro životní prostředí je samozřejmě recyklace materiálů s obsahem drahých kovů. Podnikání v odvětví, které je synonymem pro cirkulární ekonomiku přirozeně již od samého založení (na rok 2020 připadlo výročí 100 let), umožňuje uzavírat vybrané toky materiálu již na úrovni podniku a výrazně tak snižovat vlastní produkci odpadů. V uvedeném duchu společnost ve spolupráci se zákazníky zajišťuje uzavření cyklu i pro vlastní produkty, které uvádí na trh. Produkce nebezpečných odpadů tak zahrnuje pouze některé dílčí materiálové toky, které již není možné dále zpracovat na půdě závodu.

OMEZOVÁNÍ PŘENOSU NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

V řadě případů se nicméně i tak daří snižovat přenosy znečišťujících látek v odpadech. K významnému poklesu došlo v uplynulých letech zejména u niklu (ukončení provozu plasmové tavírny) a rtuti (kde bylo po ukončení provozu destilace rtuti dosaženo v roce 2020 meziročního poklesu přenosu z 258 kg na 10 kg). Výrazný meziroční pokles oproti roku 2019 představovalo také ukončení zpracování desek tištěných spojů, které meziročně snížilo přenos mědi z 9449 kg na 4673 kg, zinku z 644 kg na 289 kg a již zmiňovaného niklu z 688 kg na 242 kg.

OCHRANA VOD

K posunu směrem k principům cirkulární ekonomiky a zpracování přímo u zdroje došlo v průběhu roku 2020 také v rámci neutralizační stanice, kde se začalo pilotně ověřovat nahrazení zpracování průmyslových čistírenských kalů externím partnerem v zahraničí vlastními silami.

Pokud jde o splaškové vody, z biologické ČOV jich bylo v roce 2020 po přečištění vypuštěno 17 431 m3, což je nejméně od roku 2016 a souvisí mj. s ukončením zpracování vod pocházejících z obce Vestec. Těší nás, že po celý rok nedošlo k překročení žádného závazného parametru.

V případě průmyslových vod činil celkový roční nátok na neutralizační stanici ČOV 669,47 m3, přičemž majoritu představovaly alkalické vody. Procesy zpracování zde trvale optimalizujeme, díky efektivnímu využívání vstupních surovin a nákupu koncentrátů jde snižování spotřeby ruku v ruce se snižováním nákladů.

OCHRANA OVZDUŠÍ

I při plném provozu je celkové množství emisí vypouštěných do ovzduší z jednotlivých zdrojů znečištění v areálu společnosti hluboko pod emisními limity stanovenými příslušnými právními předpisy. Daří se nám snižovat především množství tuhých znečišťujících látek do ovzduší. Provozované zdroje znečišťování ovzduší odpovídají svým vybavením nejlepším dostupným technikám a jejich provoz je plně v souladu s platným složkovým a integrovaným povolením.

CERTIFIKACE

Systém environmentálního managmentu dle normy ČSN EN ISO 14001 je ve společnosti dlouhodobě zaveden a udržován, navržené programy EMS respektují legislativní požadavky a umožňují neustálé zlepšování. Efektivně sledují předpokládaný rozvoj společnosti a její bezkonfliktní fungování v sektoru zpracování drahých kovů. Politika společnosti tuto skutečnost odráží.

Za významnou nadstavbou tohoto systému považujeme program Responsible care, který kromě oblasti životního prostředí zahrnuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci a jde výrazně nad rámec legislativních požadavků. Program Responsible Care® je dobrovolná, celosvětově přijatá a rozvíjená iniciativa chemického průmyslu, zaměřená na podporu udržitelného rozvoje vstřícným zvyšováním ochrany zdraví, životního prostředí a bezpečnosti. Program představuje dlouhodobou strategii koordinovanou Mezinárodní radou chemického průmyslu (ICCA), v Evropě pak Evropskou radou chemického průmyslu (CEFIC). Logo RC má nyní v České republice právo užívat pouze několik výrobních společností. Společnost SAFINA v roce 2020 také získala právo používat logo Responsible care.

Tento úspěch nás těší, zároveň jej ale vnímáme jako závazek k dalšímu zlepšování.


Sdílejte článek