Enviroment

Ochrana životního prostředí je jedním z pilířů udržitelného rozvoje naší společnosti.

Ve společnosti je zaveden a udržován systém EMS, navržené programy EMS respektují legislativní požadavky a umožňují neustálé zlepšování. Hlavní zásady společnosti jsou součástí integrované Politiky systému managementu kvality a systému environmentálního managementu. SAFINA, a.s. je členem Svazu chemického průmyslu a je se zapojena do programu Responsible care – odpovědné podnikání v chemii. Personálně je problematika zabezpečena Oddělením environmentální podpory, bezpečnosti práce a požární ochrany.

Společnost se hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje a cirkulární ekonomiky. Jednou ze stěžejních činností v této oblasti je zpracování sekundárních materiálů s obsahem drahých kovů, ať už jde o vedlejší produkty, jiné druhotné suroviny nebo odpady.
Přehled zařízení k nakládání s drahokovovými odpady na provozovně ve Vestci, IČZ a povolených odpadů je uveden na webových stránkách Informačního systému odpadového hospodářství Ministerstva životního prostředí ČR: https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Vyhledat