Firemní politika

SAFINA, a.s. je společnost s komplexním výrobním programem v oblasti recyklace, zpracování a výroby z drahých a neželezných kovů. Činnost společnosti vychází z dlouholeté tradice od roku 1860 a strategicky se soustřeďuje na vývoj nových výrobních programů a technologií, ekologických přístupů a udržitelného rozvoje, se zvláštním zaměřením na legitimní a etické zdroje a na zajištění toho, že nejsou spojeny s kriminalitou, ozbrojenými konflikty nebo porušováním lidských práv jakéhokoli druhu.

Politika systému managementu společnosti je v souladu s kontextem organizace a podporuje strategické zaměření společnosti a její orientace na trh a zákazníka. Společnost se zavazuje k udržování a neustálému zlepšování účinnosti systému managementu kvality v souladu s normami ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN EN ISO/IEC 17025.

Především:

  • Efektivně využívat nerostné suroviny, energie a aktivně se podílet na získávání drahých neželezných kovů z odpadních materiálů.
  • Neustále usilovat o snižování environmentálních dopadů svých výrobků, činností a služeb.
  • Definovat kompetence a zvyšovat odbornou způsobilost pracovníků.
  • Zajistit nestrannost a konzistenci činností kalibrační laboratoře.

Společnost a každý její zaměstnanec jsou povinni hlásit se k následujícím zásadám managementu kvality, a aktivně je plnit:

  • Stále zvyšovat kvalitu, spolehlivost a bezpečnost výrobků a služeb společnosti.
  • Maximálně uspokojit požadavky zákazníka.
  • Zlepšovat procesy hledáním a přijímáním nápravných a preventivních opatření.
  • Plnit legislativní požadavky.

Společnost očekává od důsledného uplatňování zásad managementu kvality všemi zaměstnanci především zvýšení spokojenosti zákazníků, upevnění postavení na trhu, zvýšení obratu, zlepšení účinnosti procesů, a minimalizaci počtu reklamací.

Tato politika je pravidelně přezkoumávána z hlediska trvalé vhodnosti a poskytuje rámec pro stanovení a přezkoumání cílů kvality.


SAFINA, a.s. („Společnost“) je česká společnost s komplexním výrobním programem v oblasti recyklace, zpracování a výroby z drahých a neželezných kovů. Činnost společnosti vychází z dlouholeté tradice od roku 1860 a strategicky se soustřeďuje na vývoj nových výrobních programů a technologií, ekologických přístupů a udržitelného rozvoje, se zvláštním zaměřením na legitimní a etické zdroje a na zajištění toho, že nejsou spojeny s kriminalitou, ozbrojenými konflikty nebo porušováním lidských práv jakéhokoli druhu.

V roce 2016 společnost zavedla a přijala tuto firemní politiku Responsible Supply Chain of Precious Metals (dále jen „Firemní politika“), což je politika dodavatelského řetězce založená na modelové politice, jak je uvedeno v příloze I a příloze II pokynů OECD a LBMA Guidance. Tato podniková politika stanovuje odpovědnost společnosti za provádění hloubkové kontroly, promítání a sledování transakcí společnosti a interní správu fyzických a právnických osob, které se podílejí na nákupu, dodávce, rafinování nebo jiných transakcích společnosti spojených s 3TG.


Tato firemní politika je veřejně dostupná na responsiblegold@safina.cz a vztahuje se na všechny zaměstnance, manažery, ředitele a subjekty v rámci společnosti. Tím, že dodržujeme postupy a zásady popsané v této firemní politice, my, společnost, prokazujeme náš závazek dodržovat lidská práva, pěstovat průhledné dodavatelské řetězce a zabránit tomu, aby přispívaly ke konfliktu prostřednictvím našich postupů.

SAFINA, a.s. od svých dodavatelů očekává, že budou postupovat v souladu se zásadami a nařízeními OECD (Due Diligence Guidance) a SAFINA, a.s. nebude spolupracovat s dodavateli, kteří se nebudou řídit zásadami povinnosti náležité péče v dodavatelském řetězci.

Dodavatel si je vědom, že společnost  SAFINA, a.s. provádí pravidelný, průběžný monitoring dodavatelského řetězce a v případě zjištění porušení zásad zodpovědného dodavatelského řetězce s okamžitou platností ukončí veškerou spolupráci s provinivším se dodavatelem.

Společnost nebude tolerovat žádné selhání odpovědných osob zapojených do dodavatelského řetězce 3TG kovů, při dodržování této firemní politiky, a jakékoliv porušení může vést k příslušným soudním krokům ze strany společnosti.

Kontaktní osoba pro odpovědný dodavatelský řetězec:

Daniel Chvátal
Tel.: +420 241 024 465
Fax: +420 241 024 311
Mobil: +420 730 181 720
E-mail: daniel.chvatal@safina.cz