slidericon1 XXX
 Back

Veřejné informace o provozu kamerového systému

Platné od: 25. 5. 2018

I. Všeobecné informace

Účel

Níže uvedené informace slouží pro seznámení veřejnosti a případných, dotčených subjektů údajů o  postupech zpracování, uchovávání a správu záznamů pořízených kamerovým systémem, který je provozován v objektech SAFINA, a.s., Vídeňská 104, 252 50 Vestec, Česká republika, IČ: 03214257, DIČ: CZ 03214257, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20972 (dále též jen jako Správce), a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve z.p.p. a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, známé též jako obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR (dále jen „zákon“).

Rozsah

Kamerový systém je provozován a tyto informace jsou platné pro objekty Správce:

  • SAFINA a.s., sídlo a areál společnosti - Vídeňská 104, 252 50 Vestec
  • Dále pak všechny provozy SAFINA a.s. provozovány v České Republice.

Seznam pojmů a zkratek


a) osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu,
b) citlivým údajem - osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů,
c) anonymním údajem - takový údaj, který buď v původním tvaru, nebo po provedeném zpracování nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu údajů,
d) subjektem údajů - fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují,
e) zpracováním osobních údajů - jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace,
f) shromažďováním osobních údajů - systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich okamžité nebo pozdější zpracování,
g) uchováváním osobních údajů - udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále zpracovávat,
h) blokováním osobních údajů - vytvoření takového stavu, při kterém je osobní údaj určitou dobu nepřístupný a nelze jej jinak zpracovávat,
i) likvidací osobních údajů - se rozumí fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické vymazání nebo jejich trvalé vyloučení z dalších zpracování,
j) správcem - každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak,
k) zpracovatelem - každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle zákona,
l) zveřejněným osobním údajem - osobní údaj zpřístupněný zejména hromadnými sdělovacími prostředky, jiným veřejným sdělením nebo jako součást veřejného seznamu,
m) evidencí nebo datovým souborem osobních údajů (dále jen "datový soubor") - jakýkoliv soubor osobních údajů uspořádaný nebo zpřístupnitelný podle společných nebo zvláštních kritérií,
n) souhlasem subjektu údajů - svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů,
o) příjemcem - každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny; za příjemce se nepovažuje subjekt, který zpracovává osobní údaje podle § 3 odst. 6 písm. g) zákona.

II. Základní informace o kamerovém systému

Správce

SAFINA, a.s., Vídeňská 104, 252 50 Vestec, Česká republika, IČ: 03214257, DIČ: CZ 03214257, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20972, kdy

Kontakt

Telefon: +420 241 024 111, Fax: +420 241 024 292, e-mail: info@safina.cz

Popis kamerového systému

Kamerový systém je automaticky provozovaný stálý technický systém umožňující pořizovat a uchovávat obrazové záznamy ze sledovaných míst. Zdrojem osobních údajů budou po určitou dobu uchovaný obrazový záznam (nahrávka z kamerového systému), který obvykle nepřesáhne dobu uložení čtrnácti dnů. Zvukový záznam není pořizován. Každý návštěvník areálu si musí uvědomit, že Správce provádí činnost v oblasti zušlechťování drahých kovů, výroby polotovarů a výrobků z drahých a obecných kovů, výrobu klenotnických slitin pro zlatnictví, klenotnictví a kovotepectví, výrobu homogenyzérů a míchadel pro sklářský průmysl, výrobu laboratorního nářadí, provádí chemické a fyzikální rozbory, galvanizérství, věnuje se výrobě chemických sloučenin na bázi drahých kovů, výkupu, přepracování odpadů s obsahem drahých kovů apod., kdy ručí ve svých prostorech za dodržování bezpečnosti.

Kamerový systém umístěn jak přímo v areálu, tak ve vlastních výrobních prostorách, v souladu se závazkem k pronajímateli SAFICHEM ASSETS, a.s., se sídlem Vídeňská 104, 252 50 Vestec, IČO: 242 41 261, zajišťuje bezpečnost (ochranu a ostrahu) areálu na téže adrese.

Kamery jsou v těchto prostorách umístěny jak vně, tak i uvnitř budov, a to tak aby snímaly veškeré kritické prostory. Kvalita záznamu je dostatečná k identifikaci osob a rozpoznání jejich aktivit, a to dle konkrétního účelu a typu každé jednotlivé kamery. Dále kamerový systém jako celek obsahuje oddělené geolokace, kdy jsou kamery umístěny i na jednotlivých prodejních místech Správce.

Podrobný popis kamerového systému není veřejně dostupný, a to z důvodu bezpečnosti.

Kamerový systém je v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, u všech z nich je pořizován nepřetržitý záznam (popř. záznam v případě pohybu ve sledované zóně), doba záznamu je proměnlivá na příslušných geolokacích, ale obvykle nepřesahuje, s ohledem na účel pořizování a shromažďování osobních údajů, uvedenou dobu čtrnácti dnů. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze určenou obsluhou v dané lokalitě, a to obvykle pouze on-line záběrem, kdy vyhodnocení nahrávek je prováděno retrospektivně pouze v krizových situacích či při zjištění/ověření závadného jednání.

Monitorovaný prostor je přehledně označen u všech hlavních vstupů do areálu SAFINA,a.s., kdy veškeré osoby do prostoru vstupující jsou srozuměny s faktem, že veškeré aktivity ve sledovaném prostoru mohou být zaznamenány. Naopak pro poskytnutí komfortní a soukromé zóny pak Správce uvnitř budov přehledně informuje o prostorách (šatny, převlékárny toalety apod.), že tyto prostory monitorovány nejsou.

Zpracovatelé

Jelikož kamerový systém je komplikovanou technikou s mnoha zařízeními, přenosovým, záznamovým a dalším aparátem, pak pro zajištění bezpečného a bezproblémového chodu využívá Správce servisní, dodavatelské a další organizace či jednotlivce, kteří se na provozu kamerového systému mohou i kontinuálně podílet. Někteří zajišťují i takové služby, kdy při jejich výkonu se mohou dostat do kontaktu i s osobními údaji, resp. provedenými nahrávkami, a to jak při zpracování pouze části (nahrávky z konkrétní kamery, geolokace apod.), tak i s celkem (archiv, migrace dat apod.).

Pro tyto případy ale Správce zavazuje tyto organizace či jednotlivce (zpracovatele) buďto jednotlivými závazky mlčenlivosti či přímo zpracovatelskou smlouvou, která zajišťuje bezpečnost a korektní nakládání s předmětnými osobními údaji (nahrávkami). Pro celkovou transparentnost zde uvádíme jednotlivé spolupracující subjekty:

  • Comproject s.r.o., Praha 7 - Bubeneč, Šmeralova 292/12, PSČ 17000
  • KBS Security s.r.o.,  Podhorská 1236/48, 466 01 Jablonec nad Nisou

Možnost předání záznamů mimo Správce

Za určitých okolností mohou být kromě správce (a případného zpracování zpracovateli) příjemcem orgány činné v trestním řízení (Policie ČR, státní zastupitelství), soud nebo jiné orgány státní správy či samosprávy projednávající přestupky na základě zákonem stanovených pravidel. Záznamy pořízené kamerovým systémem je možno předat mimo Správce pouze protokolárně, a to orgánům činným v trestním řízení a správním orgánům pro vedení přestupkového řízení v případě podezření ze spáchání trestného činu či přestupku, a subjektu osobních údajů na základě jeho žádosti v souladu s ustanovením § 12 zákona o ochraně osobních údajů. Ke každému předání dat dává pokyn osoba odpovědná v dané lokalitě, popř. DPO (pověřenec pro ochranu osobních údajů, resp. osoba za Správce odpovědná za ochranu osobních údajů, resp. odpovědná za provoz kamerového systému) a o každém takovém předání je proveden záznam v provozním deníku Správce.

Jiným způsobem (mimo výše uvedeného předání či vyčlenění konkrétního záznamu mimo standardní postup výmazu po době expirace pro případné dokazování, obhajobu právních nároků apod.) není možno jakýmkoliv způsobem uchovávat záznamy po dobu delší, než je uvedeno výše.

Správce nepředpokládá předání osobních údajů do jiných států, k tomuto docházet nebude, mimo zmíněné OČTŘ, kdy novým právním předpisem v EU je možno pomocí zajišťovacího či vyšetřovacího příkazu počítat i s možností této eventuality.

III. Prohlášení o dodržování zákona o ochraně osobních údajů

Provozovatel kamerového systému i jednotliví pracovníci s přístupem ke kamerovým záznamům či LIVE obrazu jsou povinni dbát dodržování nejen zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, ale také ustanovení zákoníku práce, který reguluje skryté i otevřené sledování pracovníků na pracovišti. Stejně tak jsou povinni dbát jiných právních norem, které zaručují jednotlivci právo na soukromí, zejména pak nařízení GDPR, viz definovaný Zákon výše.

Právní základ zpracování kamerovým systémem

(1)
Ke zpracování osobních údajů je možné přistoupit obecně se souhlasem subjektů osobních údajů, bez souhlasu subjektů osobních údajů je pak zpracování možné pouze na základě výjimky stanovené zákonem o ochraně osobních údajů, což je v případě kamerového systému nezbytnost ochrany práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce či jiné oprávněné osoby. Dle GDPR se při definici právního titulu Správce opírá o Oprávněné zájmy, kdy se jedná o zákonnost zpracování dle čl. 6, odst. 1, písmeno f) „Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě“. Správce je však, dle aktuálně stále platné právní úpravy v ČR, povinen informovat subjekty osobních údajů o zpracování prostřednictvím kamerového systému, a to umístěním informačních tabulek ke všem vstupům do monitorovaného prostoru. O zpracování osobních údajů kamerovým systémem v objektech správce je, jak informováno pomocí uvedených informačních tabulek, tak pomocí tohoto informačního textu, který je dostupný i pomocí QR kódu, na těchto webových stránkách Správce.

(2)
Správce osobních údajů informuje, že obecně od účinnosti GDPR již není povinen každé zpracování osobních údajů registrovat u úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“). 

Účel zpracování

Účelem zpracování je zejména zajištění dodržení pracovních postupů a bezpečnosti v objektech Správce, kde se nakládá s chemickými a jinými látkami, dále pak ochrana majetku Správce i dalších osob před jinou protizákonnou či trestnou činností. Účelem provozu kamerového systému je tedy prevence proti nežádoucím jevům, zejména proti vstupu a neoprávněnému zdržování se v objektu, zejména na místech, která mohou být zdraví nebezpečná.

Bezpečnost

S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, provádí Správce vhodná technická a organizační opatření, aby zajistili úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, kdy pro tento účel Správce provádí posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA), ze které lze k bezpečnosti uvést: