Význam lidských zdrojů pro společnost

Hlavním cílem personální politiky  společnosti je zabezpečit vysokou úroveň zaměstnanců, jejichž prostřednictvím lze vytvořit hodnoty, které jsou zárukou prosperity a konkurenceschopnosti firmy. Všechny personální činnosti směřují k vytvoření podmínek pro systematický rozvoj  znalostí a dovedností zaměstnanců,  pro vytvoření pocitu pracovní jistoty, která souvisí s perspektivou zaměstnavatele i zaměstnanců. Uplatňovaný motivační systém je zárukou, že míra hmotného ohodnocení je přímo úměrná aktivitě a kvalitě zaměstnancem  odváděné práce. Součástí každodenního života společnosti je budování firemní kultury a identity a s tím související kultivace pracovního prostředí.  

 

Firemní kultura

Firemní kultura SAFINA, a. s.  na prvním místě ctí tradiční hodnoty, které jsou nedílnou součástí firemního úspěchu. Jsou to zejména:      

 

zaměstnanci – jsou naším aktivem a hodnotou. Uvědomujeme si, že abychom uspěli v tvrdé konkurenci musíme neustále investovat do jejich rozvoje a odborného růstu;

  

komunikace - dobrá komunikace je předpokladem pro fungování všech procesů ve společnosti;

 

poctivost a etika– každý obor podnikání má svá pravidla, my tato pravidla respektujeme a řídíme se jimi;

  

profesionalita – profesionální přístup chápeme jako naprostou samozřejmost, chceme-li dlouhodobě uspět musí být naše výrobky a služby na špičkové úrovni;

 

podpora ekologie – podporujeme recyklaci surovin, používáme ekologické materiály a zabraňujeme zbytečnému plýtvání nerostného bohatství (ISO 9001:2008, ISO 93485:2003, ISO 14001:2004);

 

klienti jako partneři – s našimi zákazníky budujeme trvalé obchodní vztahy, partnerství je založené na důvěře vycházející z odpovědnosti, spolehlivosti a vstřícného lidského přístupu;

ambice být nejlepší – naším cílem je úspěch. Chceme být přední, úspěšná firma, která zaujímá dominantní postavení na tuzemském a zahraničním trhu.

 

Oblast vzdělávání

Vzdělávání, zvyšování kvalifikace a rozvoj zaměstnanců  je pro SAFINA, a. s. prioritou, neboť si uvědomujeme, že kvalitní lidské zdroje tvoří nejvýznamnější faktor úspěšnosti firmy. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců chápeme jako nepřetržitý systematický proces vedoucí k prosperitě firmy a osobní spokojenosti zaměstnanců.

 

Mzdová oblast

Mzdovou politiku zaměřujeme na podporu stabilizace zaměstnanců a rozšíření prostoru pro motivaci k výkonu.  

 

Sociální oblast

Společnost SAFINA, a.s. zajišťuje pro své zaměstnance nadstandardní pracovnělékařské služby,  které spočívají v soustavném monitoringu zdraví zaměstnanců. Dodavatelem těchto služeb je smluvní lékařské zařízení, které se specializuje na pracovní lékařství. Stálý dohled Krajské hygienické stanice nad pracovním prostředím a pracovními podmínkami provozů a všech obslužných pracovišť je samozřejmostí.

Pravidelné stravování s dotací zaměstnavatele je zajištěno ve vlastním stravovacím zařízení.

Podporujeme penzijní pojištění s příspěvkem zaměstnavatele jako motivační složku pro perspektivní zaměstnance.

V kolektivní smlouvě jsou zakotveny další benefity, které zajišťují nadstandardní pracovní podmínky. 

 

Pracovní uplatnění

Nabízíme zajímavé pracovní uplatnění v perspektivní a stabilní společnosti, spoluúčast na důležitých a náročných pracovních úkolech, motivující finanční ohodnocení za dobře odvedenou práci, vzdělávání odpovídající potřebám zastávané pozice, příležitost pro osobní růst. 

Pokud máte o některou z uvedených pracovních pozic zájem, zašlete nám motivační dopis s uvedením názvu pozice a Váš strukturovaný životopis na níže uvedené kontakty.

Poskytnutím svým osobních údajů v rozsahu životopisných dat uvedených ve Vašem životopise dáváte souhlas k jejich zpracování a uchování v personální databázi za účelem získání zaměstnání, a to na dobu do odvolání Vašeho souhlasu.

Specifické vzdělávání zaměstnanců SAFINA, a.s. pro výrobní program planárních a trubkových targetů

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost / GG Educa

Rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR byla poskytnuta naší společnosti dotace na vzdělávací projekt, který potrvá v údobí od 1. května 2013 do 31. srpna 2014.

Hlavním cílem projektu bude realizace specifického vzdělávání pro zaměstnance SAFINA, a.s., které bude zaměřeno na technologie v oblasti planárních a trubkových targetů, které se již ve společnosti vyrábějí a v roce 2013 se plánuje jejich výrazná inovace. Výroba těchto produktů je v kontextu celé ČR jedinečná a unikátní a v současné době není srovnatelný výrobce těchto produktů. V rámci projektu tak bude realizováno externí i interní vzdělávání, které výrazně posílí stávající kvalifikaci klíčových zaměstnanců (externí kurzy) ve výrobě. Prostřednictvím interních lektorů zůstane ve společnosti potřebné know how a za minimálních nákladů se budou vzdělávat  ostatní zaměstnanci, kteří na výrobě targetů participují.

Toto vzdělávání a předávání znalostí a zkušeností je součástí strategických projektů společnosti v oblasti výroby a zpracování drahých kovů.

Inovace systému řízení a monitorování vzdělávání v SAFINA, a.s.

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost / CZ.1.04/1.1.02/35.00224

ESFCR

Rozhodnutím ministerstva práce a sociálních věcí byla poskytnuta naší společnosti dotace na projekt Inovace systému řízení a monitorování vzdělávání v SAFINA, a.s.

Účelem a naplněním tohoto projektu je vybudování inovovaného přístupu ke vzdělávání zaměstnanců a vytvoření týmu interních lektorů z řad našich zaměstnanců.

Lektoři budou své vědomosti rozšiřovat v oborech předmětu činnosti naší společnosti a nabyté znalosti budou předávat ostatním zaměstnancům.

Kromě tohoto interního vzdělávání budou probíhat kursy, které rozšíří obecně použitelné znalosti a dovednosti a tak umožní zaměstnancům operativně reagovat na pracovní požadavky společnosti a zvýší se zároveň i jejich hodnota na trhu práce

Plánované vzdělávání

  • jazykové kursy
  • počítačové kursy včetně odborného SW spojeného s výrobou
  • školení zaměstnanců dělnických profesí, které je podmíněno legislativou
  • legislativní otevřené kursy pro administrativu
  • kursy pro střední management zaměřené na komunikaci a hodnocení zaměstnanců

Trvání projektu: listopad 2009 – duben 2011

V měsíci listopadu a prosinci 2009 probíhaly přípravně projektové práce a částečně i proškolení odborného týmu, který projekt povede. Během 1. Q roku 2010 začnou prakticky veškeré školicí aktivity, kterých se postupně bude účastnit většina zaměstnanců společnosti.

Údobí vážící se k jednotlivým monitorovacím zprávám probíhala bez zásadnějších projektových změn, pokud k těmto změnám došlo, bylo to ku prospěchu průběhu školicích aktivit, zejména schválená žádost o prodloužení projektu dovolila ještě efektivněji dokončit vzdělávací akce, které tak završily nejenom plošné vzdělávání zaměstnanců, ale rovněž daly základ pro nově nastavený systém osobních rozvojových plánů všech zaměstnanců společnosti.

Projekt byl ukončen 30. září 2011.

Certifikace

SAFINA, a.s. má od r. 1997 zaveden a udržován systém managementu jakosti podle normy ISO 9001

a od r. 2005 zaveden a certifikován systém environmentálního managementu podle normy ISO 14 001.

ISO 9001 Certifikát SAFINA 9001

ISO 13485 Certifikát SAFINA 13485

Directive 93/42/EEC Certifikát SAFINA 13485

ISO14001 Certifikát SAFINA 14001

K2329 Safina certifikát K2329

 

SAFINA, a.s., Vídeňská 104, 252 50 Vestec, Česká republika
telefon: +420 241 024 111, FAX: +420 241 024 292 , e-mail: info@safina.cz

 

Copyright 2011-2020 SAFINA, a.s. | webdesign: PORING s.r.o. | programming: RedWeb s.r.o.